Снимка на преубавиот Корабски предел и на Врвот Шупља Стена.

Шуплја Стена 2431м

Снимка-Сајковски М. Дејан