"Водата го обзема секој миг на твоето постоење. Во бесознание стоиш немо исплашена од туѓиот испад од својот ПАД." Дуф, мај 2006
Дарко Петровски
Фотографија и текст

Смиреноста на погледот и онаа на раката, вешто ловат атмосфери и доживувања кои сведочат дека “Убавината се крие во малите различности, во невидливите другости, во тајните несклади…

Созарцанија е збир на дела во кои е скриена вистината, за сликата и мислата, чии вкрстувања создаваат вечност.