Руските архитекти дале значаен придонес и траен белег на средината во која делувале и се дел од градителите кои го создаваат и одбележуваат градителското наследство од првата половина на 20-тиот век на територијата на Северна Македонија, за што им благодариме и се сеќаваме на нив!    

извор: https://www.porta3.mk/graditelskoto-nasledstvo-na-ruskite-arhitekti-kaj-nas/